b'Illustration by Zukeyka Reyes, seventh grade,St. Veronica Catholic School contributing artistvi'